-CO GDZIE KIEDY - SPORT i REKREACJA


..
.....
....*


Strona Mieszkańca Miasta DĄBROWA GÓRNICZA
Strona Mieszkańca Miasta
DĄBROWA GÓRNICZA


.
.
_


ZAPROSZENIA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv28.01.2022 - godz. 18.00

HALA WIDOWSKOWO-SPORTOWA "CENTRUM"
ul. Aleja Róż 3
DĄBROWA GÓRNICZA

MKS DG-
Energa Basket Liga - Koszykówka Mężczyzn

MKS Dąbrowa Górnicza
vs
Enea Zastal BC Zielona Góra

Hala WS "CENTRUM"

www.mksdabrowa.pl


05.02.2022 - godz. ?

HALA WIDOWSKOWO-SPORTOWA "CENTRUM"
ul. Aleja Róż 3
DĄBROWA GÓRNICZA

MKS DG-
Energa Basket Liga - Koszykówka Mężczyzn

MKS Dąbrowa Górnicza
vs
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz

Hala WS "CENTRUM"

www.mksdabrowa.pl


12.02.2022 - godz. ?

HALA WIDOWSKOWO-SPORTOWA "CENTRUM"
ul. Aleja Róż 3
DĄBROWA GÓRNICZA

MKS DG-
Energa Basket Liga - Koszykówka Mężczyzn

MKS Dąbrowa Górnicza
vs
WKS Śląsk Wrocław

Hala WS "CENTRUM"

www.mksdabrowa.pl


13.02.2022 - godz. 10.00

HALA WIDOWSKOWO-SPORTOWA "CENTRUM"
ul. Aleja Róż 3
DĄBROWA GÓRNICZA

-
X Bieg Walentynkowy 2022

1. Cele imprezy
. Upowszechnianie Biegania oraz Marszu Nordic Walking (NW) jako najprostszych form rekreacji fizycznej;
. Rozwijanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród młodzieży i dorosłych;
. Promocja miasta oraz przedstawienie walorów rekreacyjnych dąbrowskich terenów i obiektów
rekreacyjno-wypoczynkowych.
2. Organizatorzy
. Stowarzyszenie Pogoria Biega w Dąbrowie Górniczej;
. Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej;
. Wydział Kultury, Sportu i Organizacji Czasu Wolnego Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza;
. Wydział Marki Miasta Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza;
3. Termin i miejsce
Zawody odbędą się 13 lutego 2022 r. Start i meta znajdują się przed Halą Widowiskowo - Sportową
"Centrum" (zwaną dalej halą "Centrum") przy ul. Aleja Róż 3 w Dąbrowie Górniczej. Start biegu o godzinie
11:00, Marszu NW o 11:05.
4. Trasa, dystans, limit czasu
. Trasa Biegu Walentynkowego oraz Marszu NW to urozmaicona pętla długości około 5 km, poprowadzona
alejami parkowymi. Z uwagi na zimową porę należy liczyć się z możliwością wystąpienia pokrywy śnieżnej
oraz miejscowego oblodzenia.
. Trasa będzie zabezpieczona i oznakowana pionowymi znakami rozmieszczonymi co 1km.
. Start i meta będą usytuowane przed wejściem do hali "Centrum" w Dąbrowie Górniczej.
. Wszystkich zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy wynoszący 1,5 h.
. Zawodnicy którzy nie dotrą do mety do godz. 12:30 (NW - 12:35) zobowiązani są do przerwania zawodów.
5. Uczestnictwo
. Uczestnikami zawodów mogą być osoby, które do dnia 13 lutego 2022 r. ukończą 16 lat, wypełnią formularz
zgłoszeniowy, wniosą w terminie opłatę startową oraz złożą w Biurze Zawodów oświadczenie o braku
przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych.
. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego wraz z jego
numerem PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu osoby niepełnoletniej jest obecność rodzica lub
opiekuna prawnego wraz z uczestnikiem podczas weryfikacji w Biurze Zawodów. Rodzic lub opiekun
prawny powinien okazać dowód osobisty oraz wypełnić stosowne oświadczenie którego wzór znajdować
się będzie w Biurze Zawodów i w mediach społecznościowych organizatora.
. W konkurencji biegowej i NW wprowadza się dwie kategorie uczestnictwa w zawodach - kategorię
indywidualną oraz kategorię par. Warunkiem sklasyfikowania zawodników w kategorii par jest pokonanie
całego dystansu w parze składającej się z dwóch uprawnionych do startu osób, przy czym od startu do
mety zawodnicy Ci muszą być przewiązani tasiemką, którą otrzymają w pakiecie startowym;
. UWAGA! Organizator na bieżąco sprawdza stan prawny dotyczący organizowania i przeprowadzania
imprez i rywalizacji sportowych i postępuje zgodnie z literą prawa. Mając to na uwadze, Organizator
zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w sposobie przeprowadzania imprezy, m.in.: ograniczenie
maksymalnej liczby uczestników, podział uczestników na fale i start grupowy, wprowadzenie formuły startu
indywidualnego, zmianę trasy imprezy, zmianę lokalizacji oraz ewentualną zmianę formuły zawodów na
wirtualną. O podjętych krokach Organizator będzie na bieżąco informował w mediach społecznościowych.
6. Zgłoszenia i wydawanie numerów startowych
. Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracyjny
udostępniony na stronach społecznościowych Stowarzyszenia Pogoria Biega do czasu wyczerpania się
obowiązującego limitu uczestników, jednak nie później niż do dnia 6 lutego 2022 r.;
. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe:
o w sobotę 12 lutego 2022 r. w godz. 10:00 ÷ 15:00 w Biurze Zawodów usytuowanym w hali
"Centrum";
o w niedzielę 13 lutego 2022 r. w godz. 8:00 ÷ 10:15 w Biurze Zawodów usytuowanym w hali
"Centrum";
. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie przelewu
opłaty startowej na konto organizatora;
. Organizator wprowadza limit uczestników w liczbie 1000 osób;
. Jeżeli stan prawny ulegnie zmianie (zostaną wprowadzone obostrzenia związane ze zwalczaniem epidemii)
Organizator może zmienić maksymalną liczbę uczestników dostosowując ją do aktualnego stanu
prawnego;
. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych i chipów odbywać się będzie:
o w sobotę 12 lutego 2022 r. w godz. 10:00 ÷ 15:00 w Biurze Zawodów usytuowanym w hali
"Centrum";
o w niedzielę 13 lutego 2022 r. w godz. 8:30 ÷ 10:15 w Biurze Zawodów usytuowanym w hali
"Centrum";
. Numer startowy wraz z pakietem startowym wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości;
. Numer startowy powinien zostać umieszczony w widocznym miejscu w czasie biegu;
. Posiadanie numeru stanowi podstawę do wręczenia medalu oraz wydania uczestnikom depozytu;
. Zgubienie przez zawodnika numeru startowego zwalnia organizatora z odpowiedzialności za rzeczy
pozostawione w depozycie;
. Chip powinien zostać przywiązany do buta zgodnie z instrukcją na kopercie. Brak chipa, jego zniszczenie
lub zgubienie w czasie biegu jest równoznaczne z nieklasyfikowaniem zawodnika w wynikach i nie pozwala
na składanie jakichkolwiek protestów co do uzyskanego rezultatu;
. Organizator dopuszcza możliwość odebrania pakietu startowego za innego zawodnika po okazaniu
wypełnionego i podpisanego oświadczenia (dostępne jako załącznik do regulaminu oraz w mediach
społecznościowych organizatora) wraz z kopią dokumentu tożsamości osoby dla której przeznaczony jest
pakiet startowy;
. Warunkiem odebrania pakietu startowego dla pary jest przedstawienie podpisanych oświadczeń obojga
zawodników z pary (w wypadku pojawienia się w Biurze Zawodów jednego z zawodników
tworzących parę).
.
7. Opłata startowa
Wpisowe można opłacić za pomocą szybkich płatności elektronicznych Tpay lub przelewem na rachunek
bankowy Stowarzyszenia Pogoria Biega, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 29.
Nr rachunku: 07 1050 1360 1000 0090 3243 3535
Tytuł wpłaty: Opłata startowa za X Bieg Walentynkowy oraz imię i nazwisko zawodnika;
Wysokość opłaty startowej wynosi:
. Bieg oraz Marsz Nordic Walking w kategorii indywidualnej:
o 60 zł - wniesiona w I terminie do 31 grudnia 2021r;
o 70 zł - wniesiona w II terminie do 31 stycznia 2022r;
o 80 zł - wniesiona w III terminie do 6 lutego 2022r;
o 90 zł - wniesiona w Biurze Zawodów w sobotę 12 lutego 2022r i niedzielę 13 lutego 2022r;
. Bieg oraz Marsz Nordic Walking w kategorii par (opłata za parę):
o 100 zł - wniesiona w I terminie do 31 grudnia 2021r;
o 120 zł - wniesiona w II terminie do 31 stycznia 2022r;
o 160 zł - wniesiona w III terminie do 6 lutego 2022r;
o 180 zł - wniesiona w Biurze Zawodów w sobotę 12 lutego 2022r i niedzielę 13 lutego 2022r;
. Do 50% rabatu opłaty startowej uprawnieni są następujący zawodnicy:
o w kategorii indywidualnej: osoby które ukończyły 65 lat;
o w kategorii par: pary których łączny wiek przekracza 120 lat;
. O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków na rachunek organizatora;
. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niepełnej wysokości (np. z powodu przekroczenia terminu
obowiązywania niższej opłaty startowej) uczestnik zobowiązany jest do uregulowania różnicy do kwoty
określonej w regulaminie właściwej dla terminu wpłaty;
. Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi;
. Organizator dopuszcza możliwość przeniesienia opłaty startowej na innych zawodników po przekazaniu
dokładnych danych osób przejmujących pakiet startowy jednak możliwe jest to najpóźniej do dnia 7 lutego
2022r. i po dokonaniu opłaty transferowej w wysokości 10 zł na konto organizatora;
. Opłata startowa obejmuje: pomiar czasu, numer startowy, zabezpieczenie medyczne, napój i poczęstunek
na mecie medal pamiątkowy oraz pakiet startowy. O szczegółowej zawartości pakietu startowego
poinformujemy w późniejszym terminie w zależności od hojności sponsorów;
8. Nagrody
. W kategorii indywidualnej: pierwsze trzy miejsca kobiet oraz mężczyzn, zarówno w konkurencji biegowej
jak i marszu NW, zostaną uhonorowane statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi;
. W kategorii par nie są przewidziane nagrody za współzawodnictwo. Uczestnicy mogą wziąć udział
w konkursie "Przebranie Walentynkowe". Specjalnie powołana komisja wyłoni 20 najciekawszych przebrań
walentynkowych, których autorzy zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi;
. Dokładne informacje dotyczące nagród zostaną opublikowane w późniejszym terminie na stronach
społecznościowych organizatora;
. Organizator zakłada możliwość składania protestów do 15 min. od czasu ogłoszenia nieoficjalnych
wyników;
. Wszyscy uczestnicy zawodów posiadający po przekroczeniu linii mety numer startowy otrzymają
pamiątkowe medale oraz wezmą udział w losowaniu nagród.
9. Pozostałe ustalenia i informacje
. Zawody zostaną rozegrane bez względu na pogodę;
. Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu;
. Zawodnicy zobowiązani są do pobrania i przymocowania chipa do buta;
. Zawodnicy startujący w kategorii par otrzymują jeden numer startowy i jeden chip;
. Brak chipa będzie jednoznaczny z dyskwalifikacją;
. Po ukończeniu zawodów chip należy zwrócić organizatorom do przygotowanych pojemników;
. Zawodnicy zobowiązani są do przymocowania numeru startowego w widocznym miejscu z przodu tułowia.
W przypadku pary numer startowy przypina jeden z zawodników. Brak prawidłowo zamocowanego
numeru startowego może skutkować dyskwalifikacją zawodnika lub pary;
. Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyznaczoną trasą;
. W konkurencji Marsz NW zawodnicy są zobowiązani do marszu z kijkami i zgodnie z zasadami tej dyscypliny
sportu;
. Zabrania się startu pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających;
. Uczestnicy zawodów nie są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków;
. Organizator zapewnia szatnie i depozyt;
. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie;
. Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu imprezy osoby naruszające regulamin oraz zasady
porządku publicznego;
. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy;
. Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin i przepisy prawa, w tym przepisy dotyczące zapobiegania
skutkom pandemii;
. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, zasad porządku publicznego i zaleceń obsługi
zawodów;
. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie;
. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora;
. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator;
. Organizator może wysyłać powiadomienia o ważnych sprawach dotyczących biegu na adres email
zawodnika podany w zgłoszeniu;
. Uczestnik zawodów, akceptując niniejszy regulamin oraz biorąc udział w zawodach, wyraża zgodę na
publikację swojego wizerunku w relacjach zamieszczanych w mediach i materiałach promocyjnych
organizatora, patronów medialnych imprezy, oraz partnerów i sponsorów, jak również wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów;

10. Program zawodów w dniu 13 lutego 2022r.
. 8:00 ÷ 10:15 - weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych;
. 11:00 - start biegu;
. 11:05 - start marszu NW;
. ok. 12:30 - dekoracja zwycięzców Biegu Walentynkowego;
. ok. 13:10 - losowanie nagród i zakończenie imprezy.


19.02.2022 - 12.00 - 18.00

SkateRoom
Al. Józefa Piłsudskiego 36/601
DĄBROWA GÓRNICZA

-
Deskorolkowe Klubowe ZawodyDeskorolkowe Zawody Klubowe czwarta edycja to drużynowe zawody dla juniorów (do 16 roku życia) będących zawodnikami klubów sportowych. Każdy klub sportowy wystawia po 4 najlepszych zawodników/zawodniczek i w przejazdach indywidualnych według formuły obowiązującej na zawodach Mistrzostw Polski. Najwięcej zdobytych przez drużynę punktów daje zwycięstwo dla klubu w postaci nagrody finansowej 3000 zł oraz nagród indywidualnych od sponsorów dla zawodników o wartości 3000 zł.
Dodatkowo Best tricki dla zawodników i trenerów.
#
REGULAMINDZK

1 Przeznaczenie
Celem tego dokumentu jest ustanowienie zasad regulujących proces wyłonienia najlepszego Deskorolkowego Klubu Sportowego zrzeszonych i niezrzeszonych w w 2022 roku w ramach zawodów Deskorolkowe Zawody Klubowe 2 w jeździe na deskorolce. Definiuje on zarówno fazę ich formę, wytyczne kwalifikacji, wyboru miejsc, praktyki sędziowania, oraz punktację.
2 DESKOROLKOWE ZAWODY KLUBOWE
Celem zawodów jest wyłonienie najlepszego spośród wszystkich startujących klubów portowych z Polski, które wezmą udział w DZK. Grupę tą stanowią kluby, którzy zgłoszą się nie później niż w dzień zawodów do organizatora czyli Stowarzyszenia Sportowego EXTREME LIVE FOR RIDE Decyzja w kwestii zarówno uczestnictwa w zawodach jak i złożenia pisemnego oświadczenia o przynależności zawodników reprezentujących dany klub podczas zawodów DZK.
2.1 Uczestnicy
Udział w zawodach DZK może wziąć każdy kto klub sportowy, który wyrazi chęć uczestnictwa oraz dostarczy wypełniony formularz udziału w zawodach przed ich rozpoczęciem. Kopia wymaganego formularza dostępna jest zarówno na stronie internetowej Polish Skate Federation jak i u sędziów w dniu rozgrywania zawodów. Zawodnicy muszą mieć wykupioną licecnję
2.2 Forma zawodów DZK
Deskorolkowe Zawody Klubowe #2 to drużynowe zawody dla juniorów (do 16 roku życia) będących zawodnikami klubów sportowych zrzeszonych w #polskizwiązeksportówwrotkarskich #polishskatefederation i niezrzeszonych. Każdy klub sportowy wystawia po 4 najlepszych zawodników/zawodniczek i w przejazdach indywidualnych, według formuły obowiązującej na zawodach Mistrzostw Polski. Najwięcej zdobytych przez drużynę punktów daje zwycięstwo dla klubu w postaci nagrody finansowej 3000 zł oraz nagród indywidualnych od sponsorów dla zawodników.
2.3 Uczestnicy
Zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych z aktualnymi licencjami PZSW do 16 roku życia (nie mogą mieć 17 lat) z wyjątkiem zawodników, którzy w dzień zawodów obchodzą 17 lat.
3 Sędziowanie
Podmiotem odpowiedzialnym za proces sędziowania jest Komisja Sędziowska. W jej obowiązkach leży dobór składu sędziowskiego dla każdego przystanku eliminacji jak i finału. W składzie tym powinno znaleźć się trzech sędziów.
Sędziowanie odbywa się w oparciu o ogólne wrażenie, na które składają się następujące czynniki:

. Stopień trudności i zaawansowania trick'u
. Płynność przejazdu i wykorzystanie elementów skateparku
. Kreatywność przejazdu i doboru trick'ów
. Dynamika jazdy
Punkty przyznawane przez sędziów powinny opierać się o poniższą skalę:
. 90 - 100 bezbłędnie, doskonale
. 80 - 89 bardzo dobrze
. 70 - 79 przeciętnie
. 60 - 69 poniżej średniej
. 50 - 59 niewystarczająco
. 30 - 49 bardzo źle
. 0 - 29 brak poprawnie wykonanych trick'ów
Spośród ocen przyznanych przez sędziów odrzucany jest najwyższy oraz najniższy wynik, a następnie wyliczana jest średnia arytmetyczna z pozostałych trzech ocen, która staje się wynikiem finalnym.
W przypadku remisu podejmowane są następujące kroki zgodnie z poniższą hierarchią:
. Krok 1: wyliczana jest średnia arytmetyczna z wszystkich pięciu ocen
. Krok 2: uwzględnione zostają wyniki gorszego z dwóch przejazdów
. Krok 3: uwzględnione zostają wyniki gorszego z dwóch przejazdów, a średnia arytmetyczna wyliczana jest z wszystkich pięciu ocen

W przypadku, gdy powyższe kroki nadal wskazują wynik remisowy, decyzję o zwycięzcy podejmuje Sędzia Główny, odpowiadający za rozstrzyganie wszelkich sporów dotyczących procesu sędziowania.
4 Odstępstwa
Organizator zastrzega prawo do zmiany miejsca zawodów, ze względu wystąpienia czynników zewnętrznych uniemożliwiających przeprowadzanie zawodów takich jak anomalie pogodowe. W wypadku wystąpienia takich czynników w trakcie trwania zawodów (np. zmiana pogody), zawody zostaną rozegrane w tym samym dniu i z takim samym harmonogramem ale na krytym obiekcie SKATE ROOM. Oficjalna informacja ze zmianami organizacji miejsca zawodów będzie podana 24 h przed rozpoczęciem imprezy w komunikacie na fb.


06.03.2022 - godz. ?

HALA WIDOWSKOWO-SPORTOWA "CENTRUM"
ul. Aleja Róż 3
DĄBROWA GÓRNICZA

MKS DG-
Energa Basket Liga - Koszykówka Mężczyzn

MKS Dąbrowa Górnicza
vs
Anwil Włocławek

Hala WS "CENTRUM"

www.mksdabrowa.pl


18.03.2022 - godz. ?

HALA WIDOWSKOWO-SPORTOWA "CENTRUM"
ul. Aleja Róż 3
DĄBROWA GÓRNICZA

MKS DG-
Energa Basket Liga - Koszykówka Mężczyzn

MKS Dąbrowa Górnicza
vs
King Szczecin

Hala WS "CENTRUM"

www.mksdabrowa.pl


24.03.2022 - godz. ?

HALA WIDOWSKOWO-SPORTOWA "CENTRUM"
ul. Aleja Róż 3
DĄBROWA GÓRNICZA

MKS DG-
Energa Basket Liga - Koszykówka Mężczyzn

MKS Dąbrowa Górnicza
vs
Asseco Arka Gdynia

Hala WS "CENTRUM"

www.mksdabrowa.pl


02.04.2022 - godz. ?

HALA WIDOWSKOWO-SPORTOWA "CENTRUM"
ul. Aleja Róż 3
DĄBROWA GÓRNICZA

MKS DG-
Energa Basket Liga - Koszykówka Mężczyzn

MKS Dąbrowa Górnicza
vs
Trefl Sopot

Hala WS "CENTRUM"

www.mksdabrowa.pl


08.04.2022 - godz. ?

HALA WIDOWSKOWO-SPORTOWA "CENTRUM"
ul. Aleja Róż 3
DĄBROWA GÓRNICZA

MKS DG-
Energa Basket Liga - Koszykówka Mężczyzn

MKS Dąbrowa Górnicza
vs
Legia Warszawa

Hala WS "CENTRUM"

www.mksdabrowa.pl


10.04.2022 - godz. ?

Centrum Sportów Letnich - Pogoria III
ul. Malinowe Górki
DĄBROWA GÓRNICZA - DziewiątyHala WS "CENTRUM"

http://csir.pl

-
XIV PÓŁMARATON DĄBROWSKI ArcelorMittal PolandKategoria wydarzenia: 100-999 osób
DYSTANS - 21.097 km
-


TO JUŻ BYŁO ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_15.01.2022 - godz. 16.00

HALA WIDOWSKOWO-SPORTOWA "SWOBODNA"
ul. Swobodna 46
DĄBROWA GÓRNICZA-
Stowarzyszenie Siatkarskie Volley Dąbrowa Górnicza
vs KS NORWID CZĘSTOCHOWA


W najbliższą sobotę o godzinie 16:00 na własnej hali podejmiemy drużynę z Jaworzna.
Zapraszamy wszystkich do wspierania naszych zawodników.

WSTĘP WOLNY


08.01.2022 - godz. 19.30

HALA WIDOWSKOWO-SPORTOWA "CENTRUM"
ul. Aleja Róż 3
DĄBROWA GÓRNICZA

MKS DG-
Energa Basket Liga - Koszykówka Mężczyzn

MKS Dąbrowa Górnicza
vs
HydroTruck Radom

Hala WS "CENTRUM"

www.mksdabrowa.pl


02.01.2022 - godz. 15.30

HALA WIDOWSKOWO-SPORTOWA "CENTRUM"
ul. Aleja Róż 3
DĄBROWA GÓRNICZA

MKS DG-
Energa Basket Liga - Koszykówka Mężczyzn

MKS Dąbrowa Górnicza
vs
PGE Spójnia Stargard

Hala WS "CENTRUM"

www.mksdabrowa.pl

aktualizacja: niedziela, 16 styczeń 2022.
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ _=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.
Zebrał i opracował: DARIUSZ NOWAK (
nddg ).