-BUSINESS w SIECI - PRZYDATNE ADRESY "WWW"
* BUSINESS w DG
* SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI


<< Spis treści - BUSINESS

<< Spis treści - BUSINESS


|:
URZĘDY CENTRALNE
|:
MIMISTERSTWA
|:
URZĄD MIEJSKI w DG
|:
WWW
-


Urzędy Centralne ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv


adres WWW
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl
Agencja Rynku Rolnego
http://www.arr.gov.pl
Agencja Techniki i Technologii
http://www.att.gov.pl
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
http://www.awrsp.gov.pl
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
http://www.bbn.gov.pl
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
http://www.giodo.gov.pl
Generalny Inspektor Celny
http://www.gic.gov.pl
Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego
http://www.gilc.gov.pl
Główny Urząd Ceł
http://www.guc.gov.pl
Główny Urząd Miar
http://www.gum.gov.pl
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
http://www.gunb.gov.pl
Główny Urząd Statystyczny
http://www.stat.gov.pl
Inspekcja Ochrony Roślin
http://www.pior.gov.pl
Inspekcja Ochrony Środowiska
http://www.pios.gov.pl
Instytut Pamięci Narodowej
http://www.ipn.gov.pl
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
http://www.kprm.gov.pl
Kasy Chorych
http://www.kasa-chorych.gov.pl
Komenda Główna państwowej Straży Pożarnej
http://www.kgpsp.pl
Komenda Główna Policji
http://www.kgp.gov.pl
Komisja Papierów Wartościowych
http://www.kpwig.gov.pl
Komitet Badań Naukowych
http://www.kbn.gov.pl
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
http://www.krrtv.gov.pl
Narodowy Bank Polski
http://www.nbp.pl
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl
Najwyższa Izba Kontroli
http://www.nik.gov.pl
Państwowa Agencja Atomistyki
http://www.paa.gov.pl
Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych
http://www.paiz.gov.pl
Państwowa Inspekcja Pracy
http://www.pip.gov.pl
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
http://www.lasypanstwowe.gov.pl
Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń
http://www.punu.gov.pl
Polska Akademia Nauk
http://www.pan.pl
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
http://www.pism.pl
Prezydent RP
http://www.prezydent.pl
Rzecznik Praw Obywatelskich
http://www.brpo.gov.pl
Sąd Najwyższy RP
http://www.sn.pl
Senat RP
http://www.senat.gov.pl
Straż Graniczna RP
http://www.sg.gov.pl
System Urzędów Pracy
http://www.praca.gov.pl
Trybunał Konstytucyjny RP
http://www.trybunal.gov.pl
Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
http://www.kprm.gov.pl
Urząd Dozoru Technicznego
http://www.udt.gov.pl
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
http://www.ukie.gov.pl
Urząd Kultury Fizycznej i Sportu
http://www.ukfis.pl
Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
http://www.umirm.gov.pl
Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych
http://www.unfe.gov.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
http://www.uokik.gov.pl
Urząd Ochrony Państwa
http://www.uop.gov.pl
Urząd Służby Cywilnej
http://www.usc.gov.pl
Urząd Regulacji Energetyki
http://www.ure.gov.pl
Urząd Regulacji Telekomunikacji
http://www.urt.gov.pl
Urząd Zamówień Publicznych
http://www.uzp.gov.pl
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
http://www.zus.gov.pl
   

-


Ministerstwa ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv


adres WWW
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
http://www.kprm.gov.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
http://www.men.waw.pl
Ministerstwo Finansów
http://www.mf.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki
http://www.mg.gov.pl
Ministerstwo Infrastruktury
http://www.mi.gov.pl
Ministerstwo Kultury
http://www.mk.gov.pl
Ministerstwo Obrony Narodowej
http://www.mon.gov.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
http://www.mpips.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl
Ministerstwo Skarbu Państwa
http://www.msp.gov.pl
Ministerstwo Sprawiedliwości
http://www.ms.gov.pl
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
http://www.mswia.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
http://www.msz.gov.pl
Ministerstwo Środowiska
http://www.mos.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia
http://www.mzios.gov.pl

-


Urząd Miejski DG ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

WWW poczta
Przegląd Dąbrowski - Redakcja
promocja1@dabrowa-gornicza.pl
Rzecznik Prasowy Urzędu - Informacje prasowe
promocja@dabrowa-gornicza.pl
Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta
strategia@dabrowa-gornicza.pl
Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta - Powiatowe Centrum Zarządzania
 
Komenda Straży Miejskiej
straz-miejska@dabrowa-gornicza.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw zarzadzanie-kryzys@dabrowa-gornicza.pl
Wydział Planowania Przestrzennego i Przedsięwzięć Publicznych
architektura@dabrowa-gornicza.pl
Wydział Geodezji i Kartografii
geodezja@dabrowa-gornicza.pl
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
nieruchomosci@dabrowa-gornicza.pl
Wydział Administracyjny
administracja@dabrowa-gorncza.pl
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Kształtowania Środowiska
zdrowie@dabrowa-gornicza.pl
Wydział Spraw Obywatelskich
obywatelski@dabrowa-gornicza.pl
Urząd Stanu Cywilnego
usc@dabrowa-gornicza.pl
Rzecznik Praw Konsumentów
rzecznicy@dabrowa-gornicza.pl
Rzecznik Praw Mieszkańców Miasta
rzecznicy@dabrowa-gornicza.pl
Wydział Budżetu
finanse@dabrowa-gornicza.pl
Wydział Księgowości
ksiegowosc@dabrowa-gornicza.pl
Wydział Windykacji, Kontroli i Podatku Osób Prawnych
egzekucja@dabrowa-gornicza.pl
Wydział Gospodarki Komunalnej i Komunikacji
komunikacja@dabrowa-gornicza.pl
Biuro Pełnomocnika Zarządu Miasta ds. Profilaktyki Uzależnień
profilaktyka_uzal@dabrowa-gornicza.pl
Miejskie Centrum Oświaty
oswiata@dabrowa-gornicza.pl
Zespół Radców Prawnych
um@dabrowa-gornicza.pl
   
Prezydent Miasta
prezydent@dabrowa-gornicza.pl
I Zastępca Prezydenta Miasta
zcaprezydenta@dabrowa-gornicza.pl
Sekretarz Miasta
sekretarz@dabrowa-gornicza.pl
Przewodniczący Rady Miejskiej
przewodniczacy@dabrowa-gornicza.pl
dąbrowscy radni
radni@dabrowa-gornicza.pl
sekretariat główny
sekretariat1@dabrowa-gornicza.pl
sekretariat drugi
sekretariat2@dabrowa-gornicza.pl
Przegląd Dąbrowski - Redakcja
promocja1@dabrowa-gornicza.pl
Rzecznik Prasowy Urzędu
promocja@dabrowa-gornicza.pl
Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta
strategia@dabrowa-gornicza.pl
Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta - Powiatowe Centrum
osrodek_dysp@dabrowa-gornicza.pl
Komenda Straży Miejskiej
straz_miejska@dabrowa-gornicza.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
zarzadzanie_kryzys@dabrowa-gornicza.pl
Biuro Rady Miejskiej
biuro_rady@dabrowa-gornicza.pl
Wydział Planowania Przestrzennego i Przedsięwzięć Publicznych
inwestycje@dabrowa-gornicza.pl
architektura@dabrowa-gornicza.pl
Wydział Geodezji i Kartografii
geodezja@dabrowa-gornicza.pl
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
nieruchomosci@dabrowa-gornicza.pl
Wydział Programowania i Nadzoru Zamówień Publicznych
zamowienia_publiczne@dabrowa-gornicza.pl
Referat Działalności Gospodarczej
dzialalnosc_gosp@dabrowa-gornicza.pl
Wydział Administracyjny
administracja@dabrowa-gorncza.pl
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Kształtowania Środowiska
zdrowie@dabrowa-gornicza.pl
ekologia@dabrowa-gornicza.pl
Wydział Spraw Obywatelskich
obywatelski@dabrowa-gornicza.pl
Urząd Stanu Cywilnego
usc@dabrowa-gornicza.pl
Rzecznik Praw Konsumentów
rzecznicy@dabrowa-gornicza.pl
Rzecznik Praw Mieszkańców Miasta
rzecznicy@dabrowa-gornicza.pl
Wydział Budżetu
finanse@dabrowa-gornicza.pl
Wydział Księgowości
ksiegowosc@dabrowa-gornicza.pl
Wydział Windykacji, Kontroli i Podatku Osób Prawnych
egzekucja@dabrowa-gornicza.pl
Wydział Gospodarki Komunalnej i Komunikacji
komunikacja@dabrowa-gornicza.pl
Biuro Pełnomocnika Zarządu Miasta ds. Profilaktyki Uzależnień
profilaktyka_uzal@dabrowa-gornicza.pl
Miejskie Centrum Oświaty
oswiata@dabrowa-gornicza.pl
Zespół Radców Prawnych
prawny@dabrowa-gornicza.pl
Referat informatyki
informatycy@dabrowa-gornicza.pl
Związki zawodowe
zwiazki@dabrowa-gornicza.pl

-


INTERNET ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_

Izba Skarbowa w Katowicach

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowa Inspekcja Pracy w Katowicach

Ministerstwo Finansów Rzeczpospolitej Polskiej

Ministerstwo Skarbu Państwa

Ministerstwo Przemysłu i Handlu


TYGODNIK FINANSOWY (dobre źródło informacji na tematy podatkowe)

INFORMACJA PODATKOWA (informacje na tematy związane z podatkami)

PIT.pl - PODATKOWA STREFA INFORMACJI (dobre źródło informacji na tematy podatkowe)

VAT.pl - PODATKOWA STREFA INFORMACJI (informacje na tematy związane z podatkami)

WYDAWNICTWO PRAWNICZE LEX (co każdy o prawie wiedzieć powinien)

INFORMACJE BHP (co każdy o BHP wiedzieć powinien)
aktualizacja : piątek, 14 maj 2010.
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.